Visa Inc. Protikorupční zásady

1.0 Účel

Společnost Visa Inc. přijala tyto Protikorupční zásady (dále jen „zásady“) za účelem dodržování požadavků a omezení zákona USA o zahraničních korupčních praktikách, zákona Velké Británie o úplatkářství a dalších platných protikorupčních zákonů po celém světě.

2.0 Rozsah

Tyto zásady se vztahují na všechny ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a brigádníky (dále jen „zaměstnanci společnosti Visa“) společnosti Visa Inc. a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost Visa“ nebo „společnost“).  Tyto zásady je třeba vykládat společně s dalšími zásadami, postupy a pokyny společnosti, včetně  Kodexu obchodního chování a etiky a Zásad programu cestování, výdajů a nákupních karet. Pokud jsou však tyto zásady přísnější, nahrazují ostatní platné zásady a postupy společnosti (včetně darů, pohoštění nebo zábavy). Tyto zásady mohou být přeloženy do jiných jazyků, avšak pokud budou takto přeloženy, bude mít přednost anglická verze.

Regionální oddělení pro etiku a dodržování předpisů a právní oddělení mohou stanovit prahové hodnoty výdajů specifické pro zeměpisnou oblast nebo zemi, pro které se vyžadují postupy předběžného schválení. Regionální oddělení pro etiku a dodržování předpisů a právní oddělení mohou odpovědět na otázky týkající se těchto zásad a poskytnout pokyny ohledně jakýchkoliv postupů specifických pro daný trh.

3.0 Prohlášení o zásadách

Společnost je odhodlána získávat zakázky prostřednictvím spravedlivé a poctivé hospodářské soutěže. Dodržování těchto protikorupčních zásad a směrnic pro protikorupční zásady (příloha A) je odpovědností každého ve společnosti. Představenstvo a jeho výbor pro audit a rizika, výkonný ředitel, vyšší vedení a ředitel pro etiku a dodržování předpisů jsou konkrétně pověřeni zajištěním toho, aby společnost při svých obchodních jednáních splňovala nejvyšší právní a etické standardy. Společnost Visa se bude při podnikání řídit literou a duchem platných protikorupčních zákonů.  Příslib, autorizování, nabízení, poskytování, přijímání nebo vyžadování, přímo či nepřímo, čehokoliv hodnotného nebo jakékoliv nepatřičné výhody komukoliv s úmyslem, i jen zdánlivě, nepatřičně ovlivnit jeho rozhodnutí nebo chování, nebo jako odměnu za nepatřičný výkon, je přísně zakázáno.

Společnost se zavázala dodržovat své povinnosti vyplývající z protikorupčních zákonů. Jako společnost registrovaná v USA obchodující na newyorské burze cenných papírů podléhá společnost zákonu USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). FCPA je zákon obsahující trestní ustanovení, která zakazují přísliby, autorizování, nabízení nebo poskytování čehokoliv hodnotného, přímo nebo nepřímo, neamerickým státním úředníkům (toto je široký termín, který zahrnuje neamerické státní zaměstnance na všech úrovních, stejně jako zaměstnance státních nebo státem řízených obchodních podniků, jako je státní finanční instituce, a také neamerické politické kandidáty, politické strany, nebo představitele stran a veřejných mezinárodních organizací) s cílem ovlivnit jakékoliv jednání nebo rozhodnutí neamerického státního úředníka v oficiální funkci. Zákon FCPA se vztahuje na chování společnosti a zaměstnanců společnosti Visa po celém světě. Společnost také podléhá řadě zákonů a předpisů týkajících se obchodních darů, které mohou být přijaty americkými státními zaměstnanci. Příslib, nabídka nebo doručení daru, poskytnutí laskavosti nebo jiného daru státnímu úředníkovi nebo zaměstnanci vlády USA v rozporu s těmito pravidly může být nejen porušením zásad společnosti, ale také trestným činem.

Společnost a zaměstnanci společnosti Visa musí také dodržovat britský protikorupční zákon z roku 2010 (dále jen „protikorupční zákon“). Protikorupční zákon zakazuje jak úplatky státním úředníkům, tak komerční úplatkářství. Protikorupční zákon činí trestný čin z nabízení, slibování nebo předávání úplatku (což pro účely těchto protikorupčních zásad znamená finanční nebo jinou výhodu); vyžádání si, souhlas s přijetím nebo přijetí úplatku; nebo uplácení zahraničního veřejného činitele. Společnost může být také činěna zprostředkovaně odpovědnou za nezabránění úplatkářství prováděného jejím jménem a je povinna zavést odpovídající postupy k prevenci úplatkářství prováděného osobami poskytujícími služby pro společnost nebo jejím jménem, včetně služeb poskytovaných dceřinými společnostmi.

Kromě zákona FCPA a protikorupčního zákona může společnost podléhat dalším protikorupčním zákonům po celém světě.  

Je přísně zakázáno dávat nebo nabízet cokoliv hodnotného státnímu úředníkovi nebo krytému státnímu úředníkovi (jak je definováno v příloze A) jakékoliv země, a porušovat tak protikorupční zákony, nebo provádět nezákonné platby třetím stranám, pokud víte nebo máte důvod si myslet, že jakákoliv část bude nabídnuta, předána nebo slíbena takovému úředníkovi. Platby za urychlení vyřízení – platby za urychlení nebo zajištění provedení rutinního státního úkonu – jsou také zakázány.

V neposlední řadě mnoho protikorupčních zákonů také zakazuje slibování, nabízení nebo poskytování úplatků nebo nezákonných provizí soukromým stranám. Tyto zásady zakazují slibování, autorizování, nabízení, dávání, přijímání nebo vyžadování čehokoliv hodnotného nebo jakékoliv jiné výhody jakékoliv třetí straně – včetně klienta, potenciálního klienta, dodavatele nebo jiného obchodního partnera – s úmyslem nepatřičně ovlivňovat nebo odměňovat obchodní rozhodnutí příjemce, byť i jenom zdánlivě.

4.0 Odpovědnost

4.1 Vlastník zásad a programu

Ředitel pro etiku a dodržování předpisů je vlastníkem zásad a programu a bude tyto zásady spravovat a vytvářet rámec zásad, který zahrnuje postupy, nástroje, komunikaci a školení k implementaci těchto zásad a dosažení jejich cílů. Globální oddělení etiky a dodržování předpisů bude zajišťovat dohled nad každoročním školením o zásadách, které je poskytováno příslušným zaměstnancům společnosti Visa.

4.2 Výkonný sponzor

Hlavním právní zástupce společnosti je výkonným sponzorem zásad.

4.3 Dohled nad zásadami

Firemní výbor pro rizika (CRC) zajistí dohled nad těmito zásadami prostřednictvím pravidelných aktualizací ze strany globálního oddělení pro etiku a dodržování předpisů.  

4.4 Výjimky

Výjimky z těchto zásad musí být předem schváleny vlastníkem zásad, právním poradcem pro zásady a CRC. Vlastník zásad bude sledovat jakékoliv výjimky nebo zřeknutí se práv vyplývajících z těchto zásad.

5.0 Vyšetřování porušení

Společnost prošetří všechna přijatá oznámení o jakémkoliv porušení těchto zásad nebo podezření na takové porušení a nebude tolerovat žádný druh odvety za oznámení nebo stížnosti podané v dobré víře. Kodex obchodního chování a etiky společnosti Visa chrání všechny osoby, které podají oznámení nebo stížnost, a od zaměstnanců společnosti Visa se očekává, že budou při interních vyšetřováních pochybení spolupracovat.

Jakékoliv chování, které je v rozporu s těmito zásadami, Kodexem obchodního chování a etiky společnosti nebo platnými zákony, může vést k disciplinárnímu řízení, včetně možného ukončení pracovního poměru, a to v souladu s místními právními požadavky.

6.0 Revize zásad

Vlastník zásad je odpovědný za kontrolu těchto zásad prováděnou nejméně jednou ročně, aby tak potvrdil, že jsou nadále relevantní a účinné při plnění stanovených obchodních cílů, a doporučil CRC aktualizace podle potřeby.

7.0 Ověření dodržování zásad

Tyto zásady a jejich postupy podléhají pravidelnému globálnímu ověřování etiky a dodržování předpisů a/nebo přezkumu v rámci interního auditu za účelem stanovení účinnosti implementace a průběžného dodržování zásad. Zjištění a strategie zmírňování mohou být přezkoumány příslušnými zainteresovanými stranami. Podstatná zjištění musí být podle potřeby nahlášena CRC a/nebo představenstvu nebo jím pověřenému výboru.

8.0 Související dokumenty

  • Zásady programu cestování, výdajů a nákupních karet
  • Globální pokyny pro program karet – cestování, výdaje a nákupní karty