Skip to content

Pravidla soutěže

 1. POŘADATEL A PROVOZOVATEL SOUTĚŽE
  1. Pořadatelem soutěže je společnost Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka B 1360 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Banka“).
 2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
  1. Soutěž probíhá v termínu od 1.6. 2022 (8:00 h) do 30.06 2022 (23:59 h) na území České republiky.
  2. Registrace do soutěže probíhá na webových stránkách https://www.visa.cz/udrzitelnyeshop, provozovaných společností Visa.
 3. SOUTĚŽÍCÍ
  1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, jenž splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ či „Účastník“ soutěže).
  2. Soutěžícím se stane osoba, která zaplatí kartou Visa od KB na eshopu, který je uveden v seznamu zapojených eshopů na www.udrzitelnyeshop.cz.
  3. Platební karta Visa, jde o platební kartu s logem společnosti Visa, kterou vydala Komerční banka. Karta má tříletou platnost. Může jít o debetní kartu nebo kreditní kartu.
  4. Soutěžící musí pro získání bonusu nejprve provést registraci na https://www.visa.cz/udrzitelnyeshop a poté zaplatit nákup za minimálně 1000 Kč. V daném období od 1.6. 2022 (08:00 h) do 30.06 2022 (23:59 h). Zvýhodnění se vztahuje pouze na nákupy zaplacené přímo na platební bráně e-shopu.
 4. MECHANIKA SOUTĚŽE, VÝHERCI, VÝHRY
  1. Výhrou v této soutěži je bonus 100 Kč za jeden nákup ve výši minimálně 1000 Kč (včetně) a lze jej nárokovat maximálně třikrát. Maximální výše získaných bonusů v součtu může být 300 Kč. Odměna bude soutěžícímu připsána zpět na účet během následujících 10ti pracovních dnů.
  2. Soutěžícímu nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemohou požadovat směnit hotovost za výhry v soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Banky.
  3. Jména výherců nebudou nikde zveřejněna s ohledem na GDPR.
 5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetové stránce Banky.
  2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování bude vykazovat známky nekalého či podvodného jednání.
  3. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
  4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
  5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
  6. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
  7. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
  8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
 6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje účastníků Soutěže jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen GDPR.
  2. Správcem osobních údajů účastníků, nezbytných k provedení soutěže, je společnost Visa Europe Limited, společnost registrovaná ve Velké Británii (registrační číslo 05139966) se sídlem: 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT, dále jen „Visa“ či „správce“. Osobní údaje zpracovává Visa za účelem zajištění možnosti registrace v Soutěži prostřednictvím přihlašovacího formuláře informujícího účastníka o správné registraci v Soutěži a poskytnutí osobních údajů Účastníků správci v rozsahu nezbytném k provedení Soutěže na základě těchto pravidel. Právním základem pro zpracování, včetně poskytnutí osobních údajů správci je oprávněný zájem sledovaný společností Visa (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  3. Správcem osobních údajů Účastníků, kteří při vyplňování formuláře přihlášky do Soutěže souhlasili se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři přihlášky, je rovněž společnost Visa Europe Limited. Osobní údaje zpracovává Visa za účelem marketingu produktů Visa. Právním základem pro zpracování je dobrovolný souhlas Účastníka (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  4. Osobní údaje Účastníka poskytnuté v rámci Soutěže a nezbytné k provedení soutěže, tj. číslo Visa karty Účastníka, e-mailová adresa Účastníka a jméno a příjmení, budou zpracovány výše uvedeným správcem v souladu s obecně používanými zákony, předpisy a v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Visa https://www.visa.cz/legal/global-privacy-notice.html, pouze pro účely spojené s výkonem outěže, tj. za účelem získání registrací v Soutěži, zaslání potvrzení o přijetí takové registrace v Soutěži a za účelem organizace soutěže.
  5. Osobní údaje účastníka Soutěže budou poskytnuty správci a mohou být převedeny na subjekty, které poskytují služby údržby a služby technické podpory pro aplikace, systémy IT nebo webové stránky, které shromažďují osobní údaje účastníků Soutěže.
  6. Osobní údaje budou zpracovateli, pověřenými správcem, zpracovávány za účelem a v rozsahu:
   • za účelem provedení Soutěže, včetně ověření a výběru výherců, udělování a vydávání výher, zajištění kontaktu s Účastníkem. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě nutnost splnění zákonné povinnosti, kterou má správce jako subjekt povinný organizovat a řídit Soutěž (v souladu s čl.6 odst.1 písm. c) GDPR). Správce může za účelem hostování a provozu webové stránky zapojit další zpracovatele;
   • pro účely reklamačního řízení a ochranu správce před případnými nároky Účastníků. Základem pro zpracování údajů je nutnost splnit zákonnou povinnost správce (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tj. Vyřizování stížností podaných Účastníky, vyřizování, vyšetřování a obhajoba v případě vzájemných pohledávek;
   • za účelem vydání výhry (včetně zdokumentování této skutečnosti pro daňové účely) vyplývající z účetních, daňových a obdobných obecně závazných předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě nutnost splnění zákonné povinnosti, kterou má správce (v souladu s čl. odstavec 1 písm. c GDPR), což je plnění jeho povinností v rámci Soutěže a vystavení dokladu o vydání výhry pro daňové účely, vč. splnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  7. Každý Soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva:
   • právo na přístup a informace k Osobním údajům, dle kterého od správce může získat informace, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
   • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných Osobních údajů,
   • právo na výmaz Osobních údajů v případě, že Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že Soutěžící odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování nebo v případě, že Osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce (právo být zapomenut),
   • právo na omezení zpracování Osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Osobních údajů je protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   • právo na přenositelnost Osobních údajů, dle kterého může získat Osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
   • vzhledem k tomu, že poskytnutí Osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude správce požádán o přenesení a výmaz poskytnutých Osobních údajů, bude to mít za následek ukončení účasti Soutěžícího v Soutěži, včetně ztráty nároku na výhru,
   • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů založeném na oprávněném zájmu správce, v souvislosti s pořádáním této Soutěže,
   • zpracování Osobních údajů Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování,
   • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
  8. Poskytování osobních údajů Účastníky je dobrovolné, je však nezbytné k účasti v Soutěži a (ve vztahu k výhercům) k získání výhry nebo (v případě Účastníků podávajících stížnost) posouzení stížnosti. Neakceptace této informace o zpracování osobních údajů má za následek nemožnost účasti v Soutěži a (v případě výherců) neschopnost získat výhru nebo (v případě Účastníků podávajících stížnost) stížnost posoudit.
  9. V případě předání osobních údajů do třetích zemí bude přenos osobních údajů probíhat pomocí standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů požadovaná zákonem.
  10. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení a vypořádání Soutěže, tj. nejdéle do 30. září 2022. Po skončení Soutěže budou osobní údaje Účastníků, včetně výherců, v nezbytném rozsahu uloženy u příslušného správce do promlčení občanskoprávních nároků týkajících se Soutěže a do promlčení daňových povinností / pohledávek souvisejících s výhrou v Soutěži. V případech, kdy jsou zpracovávány pro účely související s plněním zákonných povinností správce, budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

V Praze dne 1.6.2022